เลือก “Mifepristone” และ “Misoprostol” ใช้ยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีใดบ้าง

เลือก “Mifepristone” และ “Misoprostol”
ใช้ยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีใดบ้าง

Mifepristone/Misoprostol

เป็นยาที่ใช้ร่วมกันในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ (ตั้งแต่ประมาณ 7-9 สัปดาห์หลังจากการตั้งครรภ์). กระบวนการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยานี้มีขั้นตอนดังนี้

 1. การใช้ Mifepristone:

  • ขั้นตอนแรกคือการให้ยา “Mifepristone” ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล โดยแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
  • ยา “Mifepristone” ช่วยในการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ทำให้ร่างกายรับรู้การตั้งครรภ์.
 2. การใช้ Misoprostol:

  • 24-48 ชั่วโมงหลังจากการให้ “Mifepristone,” ผู้ใช้ยาจะต้องใช้ยา “Misoprostol” ในบ้าน.
  • ยา “Misoprostol” มีผลต่อการบีบตัวของมดลูกและการฟ่อตัวขอไข่ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยา “Mifepristone”
 3. การยุติการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์:

  • หลังจากการใช้ “Misoprostol,” ผู้ใช้ยาจะมีการมีการประจำเดือนหนัก โดยมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง และการแสดงอาการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้.
  • ผู้ใช้ยาจะต้องดูแลและค่อยสังเกตอาการ ตามคำแนะนำของแพทย์
 4. การติดตาม:

  • หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา, ผู้ใช้ยาจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา

กระบวนการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยานี้ต้องดำเนินการภายใต้ความควบคุมและคำแนะนำของแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างปลอดภัย และควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเป็นหลัก

กรณีต้องการปรึกษา หรือ สังซื้อ ยา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอด @2planned เรามีผู้เชียวชาญให้คำปรึกษา ระหว่างใช้ยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกวิธีและปลอดภัย