อายุครรภ์ 5-6 เดือน

อายุครรภ์ 5-6 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 7,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 6,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 7,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 6,000 บาท