อายุครรภ์ 4-5 เดือน

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 6,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 5,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 6,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 5,000 บาท