อายุครรภ์ 3-4 เดือน

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 5,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 4,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 5,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 4,000 บาท